Nu ezitati sa ne contactati pentru orice detalii!

021.323.31.18 - 0758 320 235
0725 329 523 - 0742 199 166

Pasi Infiintare Firma

 1. Primul pas in vederea infiintarii unui S.R.L. il reprezinta verificarea disponibilitatii ?i rezervarii denumirii societatii;
 2. Al doilea pas il constituie identificarea imobilului unde se va stabili sediului social al societatii si redactarea contractului in baza caruia se va transmite un drept de folosinta cu titlu gratuit sau cu titlu oneros. De asemenea, se va solicita inregistrarea actelor de proprietate la ANAF pentru eliberarea certificatului pentru spatiul social si adeverintei care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social.
 3. In continuare in cazul imobilelor aflate la bloc, este obligatoriu acordul Asociatiei de proprietari si al vecinilor direct afectati cu pereti comuni - (sus, jos, dreapta, stanga).
 4. Urmatorul pas il reprezinta completarea Actului Constitutiv care va contine urmatoarele clauze obligatorii: datele de identificare ale asociatilor, forma de organizare a societatii, denumirea societatii, indicarea sediului social si a sediului sedundar (punct de lucru - dupa caz), activitatea principala, activitatile secundare, indicarea capitalului social si cota de participare a asociatilor la profit si pierderi, se va numi minim un administrator, care va avea un mandat pe o perioada stabilita de asociati (limitata sau nelimitata), putand exercita functia cu puteri depline. 
 5. Efectuarea dovezii varsamintelor in conditiile actului constitutive cu privire la capitalul social si cota de participare la profit si pierderi;
 6. Urmatorul pas il reprezinta declaratiile date pe propria raspundere, dupa caz, de catre asociati, respectiv administratori, din care sa rezulte ca indeplinesc conditiile legale pentru detinerea acestor calitati.
 7. Administratorii viitoarei societatii se vor prezenta in fata notarului pentru legalizarea specimenului de semnatura.
 8. Inregistrarea societatii la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul in a carui raza teritoriala se va afla sediul societatii comerciale.
 9. Depunerea dosarului la Oficiul Registrului Comertului;
 10. Ridicarea documentelor de inmatriculare ale societatii.

Inregistrare sediu social ANAF

La inmatriculare sau la schimbarea sediului social, societatile comerciale au obligatia sa inregistreze documentul care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social si sa obtina certificatul pentru spatiul cu destinatie de sediu social.
 
Dosarul solicitarii, va cuprinde:
 1. Cererea solicitantului;
 2. Documentul care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatia de sediu social, cum ar fi:
  •  - contract de vanzare, 
  •  - contract de inchiriere, 
  •  - contract de comodat,
 3.  - alte acte care atesta dreptul de proprietate, respectiv folosinta;
 4.  Actul de identitate al solicitantului si/sau imputernicirea, dupa caz;
 5. Actul care atesta numirea reprezentantului legal al persoanelor juridice, dupa caz;
 6. Timbre fiscale in valoare de 4 lei.

Infiintare SRL

Pentru ca o idee de afaceri sa se transpuna in realitate, primul demers pe care il are de facut un intreprinzator este acela de a infiinta o societate comerciala, intr-una dintre formele de organizare prevazute de lege.
 
Societatea cu raspundere limitata - este cea mai des intalnita forma de organizare a activitatii comerciale in Romania. Obligatiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social, iar asociatii raspund numai in limita capitalului social subscris, care trebuie fixat de catre asociati cu respectarea plafonului minim prevazut de lege in valoare de 200 RON.
 
Dosarul ce urmeaza a fi depus la Registrul Comertului pentru inregistrarea societatii comerciale cu raspundere limitata va cuprinde urmatoarele documente:
 1. cerere de inregistrare
 2. copii ale cartii de identitate/pasaportului asociatilor;
 3. dovada verificarii disponibilitatii si rezervarii firmei;
 4. actul constitutiv;
 5. dovezile de proprietate privind sediul social si cel secundar (dupa caz);
 6. acordul asociatiei de proprietari (daca este constituita) si al vecinilor direct afectati;
 7. contractul in baza caruia se transmite dreptul de folosinta gratuita/cu titlu oneros asupra imobilului in care se va stabili sediul social;
 8. cazierul fiscal al asociatilor si administratorului;
 9. dovezile depunerii capitalului social;
 10. declaratiile date pe propria raspundere de catre asociati/administratori din care sa rezulte ca indeplinesc conditiile legale pentru detinerea acestor calitati;
 11. specimenele de semnatura ale reprezentantilor societatii;
 12. dovada achitarii taxelor de inregistrare a societatii comerciale;
 13. imputernicire avocatiala;
 14. cartea de identitate a imputernicitului.
 
Cererea de inregistrare se solutioneaza de persoana desemnata la Oficiul Registrului Comertului, care va dispune prin incheiere inmatricularea societatii.
In temeiul incheierii persoanei desemnate prin care s-a autorizat constituirea societatii si s-a dispus inregistrarea ei, Oficiul Registrului Comertului elibereaza certificatul de inmatriculare in aproximativ 3 zile de la data depunerii dosarului complet.

Infiintare PFA

Persoana fizica autorizata va desfasura orice forma de activitate economica permisa de lege, folosind in principal forta sa de munca. Pot deveni persoane fizice autorizate orice cetateni romani sau ai unor state membre UE, care au implinit varsta de 18 ani, nu au savarsit infractiuni economice si au pregatire profesionala in domeniul in care doresc sa fie autorizati.
 
Persoana fizica autorizata are dreptul de a fi asigurata in sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, al asigurarilor sociale de sanatate si al asigurarilor pentru somaj, in conditiile prevazute de legislatia in vigoare.
 
Persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent nu pot angaja persoane cu contract individual de munca pentru desfasurarea activitatilor autorizate.
 
Totusi, persoana fizica autorizata poate incheia contracte de colaborare sau alte forme de conventii civile, aceasta varianta fiind avantajoasa atat pentru persoana fizica autorizata, cat si pentru beneficiar, intrucat beneficiarul va plati taxe mult mai mici catre stat, fiind din punctul acesta de vedere o solutie avantajoasa fata de incheierea unui contract de munca.
 
Persoana fizica autorizata, fata de societatea comerciala cu raspundere limitata, va raspunde cu patrimoniul propriu fata de creditori, in majoritatea cazurilor.
Dosarul ce urmeaza a fi depus la Registrul Comertului pentru autorizare va cuprinde urmatoarele documente:
 
 1. cererea de inregistrare;
 2. dovada verificarii disponibilitartii si rezervarii denumirii ( denumirea se compune din numele si prenumele persoanei fizice, la care se adauga sintagma "persoana fizica autorizata");
 3. carte de identitate sau pasaport;
 4. dovada de proprietate/folosinta asupra sediului profesional, obtinerea certificatului pentru sediul profesional si al adeverintei care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu profesional;
 5. contractul in baza caruia se transmite dreptul de folosinta gratuita/cu titlu oneros asupra imobilului in care se va stabili sediul profesional;
 6. acordul Asociatiei de proprietari si al vecinilor (daca este cazul);
 7. documente care sa ateste pregatirea profesionala, care pot fi, dupa caz: diploma, certificat sau adeverinta prin care se dovedeste absolvirea unei institutii de invatamant; certificatul de calificare profesionala sau de absolvire a unei forme de pregatire profesionala, certificatul de competenta profesionala; atestatul de recunoastere si/sau echivalare pentru persoanele fizice care au dobandit calificarea in strainatate, precum si orice alte dovezi care sa ateste experienta profesionala, in functie de activitatea ce se doreste a fi autorizata;
 8. specimenul de semnatura legalizat al titularului persoanei fizice autorizate.

Intreprindere Familiala

Intreprinderea Familiala (I.F.)este intreprinderea economica, fara personalitate juridica, organizata de un intreprinzator persoana fizica impreuna cu familia sa, fiind constituita din doi sau mai mul?i membri ai unei familii.
Membrii unei intreprinderi familiale pot fi simultan:
 • persoana fizica autorizata (P.F.A);
 • titulari ai unor intreprinderi individuale;
 • salariati ai unei terte persoane care functioneaza atat in acelasi domeniu, cat si intr-un alt domeniu de activitate economica decat cel in care si-au organizat intreprinderea familiala.
Important!
 • Membrii Intreprinderii Familiale au obligatia de a se inregistra si de a autoriza functionarea inainte de inceperea activitatii economice;
 • Intreprinderea familiala nu poate angaja cu contract de munca terte persoane pentru desfasurarea activitatii pentru care a fost autorizata.
 
 1. Documente necesare pentru inregistrarea unei Intreprinderi Familiale sunt:
 2. intreprinderea familiala se constituie printr-un acord de constituire, incheiat de membrii familiei in forma scrisa, ca o conditie de validitate. Acordul de constituire va stipula numele si prenumele membrilor, reprezentantul, data intocmirii, participarea fiecarui membru la intreprindere, conditiile participarii, cotele procentuale in care vor imparti veniturile nete ale intreprinderii, raporturile dintre membrii intreprinderii familiale si conditiile de retragere, sub sanctiunea nulitatii absolute.
 3. documentele care atesta pregatirea/experienta profesionala (diploma, certificatul sau adeverinta prin care se dovedeste absolvirea unei institutii de invatamant, certificatul de calificare profesionala sau de absolvire a unei forme de pregatire profesionala, organizata in conditiile legii in vigoare la data eliberarii acestuia, etc.) cel putin pentru reprezentantul intreprinderii; 
 4. copie pe de actul de proprietate al spatiului destinat sediului profesional (contract de vanzare, contract de inchiriere, contract de comodat, contract de asociere in participatiune, etc. );
 5. acordul asociatiei de proprietari si al vecinilor direct afectati de ativitatea desfasurata (sus, jos, stanga dreapta) - daca este cazul;
 6. contract prin care se transmite dreptul de folosinta asupra imobilului destinal sediului profesional in intreprinderii familiale;
 7. specimen de semnatura legalizat al reprezentantului intreprinderii;
 8. copie de pe actele de identitate (buletin sau carte de identitate) al membrilor intreprinderii familiale;

Infiintare SA

Societatea pe actiuni (S.A.) este o societate de capitaluri, asociatii raspund pentru pierderile societatii doar in limita actiunilor detinute.
Pentru a va putea inregistra o societate pe actiuni sunt necesari:
 • minim doi actionari;
 • un capital social de 90.000 lei.
Capitalul social al unei societati pe actiuni este divizat in actiuni a caror valoare nu poate sa coboare sub 0,1 lei. Actiunile pot fi de doua feluri:
 • nominative - in continutul lor este inscris titularul dreptului;
 • la purtator - atunci cand simpla posesie a inscrisului valoreaza titlu de proprietate.
Societatea pe actiuni (S.A.) poate sa fie administrata de unul sau mai multi administratori. In cazul in caresunt desemnati mai multi administratori atunci este necesara constituirea unui consiliu de administratie, care poate delega o parte din puterile sale unui comitet de directie.
Dosarul ce urmeaza a fi depus la Registrul Comertului pentru inregistrarea societatii comerciale pe actiuni va cuprinde urmatoarele documente:
 • cererea de inregistrare;
 • dovada verificarii disponibilitatii si a rezervarii firmei;
 • actul constitutiv;
 • dovada privind sediul social/secundar;
 • dovada capitalui social;
 • actele privind proprietatea pentru aporturile in natura subscrise si varsate la constituire;
 • declaratiile date pe propria raspundere, dupa caz, de catre fondatori/administratori/cenzori sau persoane fizice reprezentante ale persoanei juridice numita administrator sau cenzor, din care sa rezulte ca indeplinesc conditiile legale pentru detinerea acestor calitati;
 • specimenele de semnatura legalizate ale reprezentantilor societatii;
 • actele de inregistrare ale fondatorilor, administratorilor, cenzorilor persoane juridice (original sau copie certificata si, dupa caz, traducerea realizata de un traducator autorizat a carui semnatura sa fie legalizata de un notar public);
 • hotararea organului statutar al fondatorilor persoane juridice privind participarea la constituirea societatii (original sau copie certificata si, dupa caz, traducerea realizata de un traducator autorizat a carui semnatura sa fie legalizata de un notar public);
 • mandatul pentru persoana abilitata sa semneze actul constitutiv in numele si pe seama fondatorului persoana juridica (original sau copie certificata si, dupa caz, traducerea realizata de un traducator autorizat a carui semnatura sa fie legalizata de un notar public);
 • declaratia fondatorilor/administratorilor/membrilor/directoratului/ directorilor privind datele de identificare a societatii de registru independent privat autorizat care tine registrul actionarilor;
 • avizele prealabile prevazute de legile speciale;
 • dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale;
 • imputernicire avocatiala.

Infiintare Fundatii si Asociatii

Conform art. 4 din Ordonanta 26/ 2000, Asociatia este constituita la initiativa a minimum 3 persoane care, pe baza unei intelegeri, pun in comun si fara drept de restituire contributia materiala, cunostintele sau aportul lor in munca pentru realizarea unor activitati in interes general, comunitar sau, dupa caz, in interesul lor personal dar nepatrimonial.
Asociatia dobandeste personalitate juridica prin inscrierea in Registrul asociatiilor si fundatiilor aflat la grefa Judecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul.
Etapele care se parcurg in vederea inscrierii Asociatiei in Registrul asociatiilor si fundatiilor sunt:
 1. obtinerea de la Ministerul Justitiei a dovezii privind disponibilitatea si rezervarea denumirii (valabila 3 luni);
 2. redactarea actelor (act constitutiv, statut) pentru aceasta trebuie sa ne puneti la dispozitie datele de identificare ale asociatilor si dovada detinerii sediului, in folosinta sau proprietate. Dovada sediului se poate face, potrivit dispozitiilor legale, cu contract de inchiriere/contract de comodat;
 3. acordul vecinilor si al Asociatiei de Proprietari (daca este cazul)
 4. constituirea patrimoniului in valoare de cel putin un salariu minim brut pe economie, la data constituirii asociatiei;
 5. cazierele fiscale ale asociatilor, valabile la momentul solutionarii cererii de dobandire a personalitatii juridice a Asociatiei
 6. achitarea taxelor;
 7. depunerea dosarului la Judecatoria in a carei circumscriptie teritoriala se afla sediul Asociatiei;
 8. ridicarea incheierii de dobandire a personalitatii juridice a Asociatiei si a certificatului de inscriere in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor.
Conform art. 15 din Ordonanta 26/ 2000, Fundatia este subiectul de drept infiintat de una sau mai multe persoane care, pe baza unui act juridic intre vii ori pentru cauza de moarte, constituie un patrimoniu afectat, in mod permanent si irevocabil, realizarii unui scop de interes general sau, dupa caz, comunitar.
Cererea de inscriere a fundatiei in Registrul asociatiilor si fundatiilor va fi insotita de urmatoarele documente:
 1. actul constitutiv;
 2. statutul;
 3. acte doveditoare ale sediului si patrimoniului initial ;
 4. dovada disponibilitatii denumirii eliberata de Ministerul Justitiei sau, dupa caz, refuzul motivat al eliberarii acesteia;
 5. cazierele fiscale ale asociatilor, valabile la momentul solutionarii cererii de dobandire a personalitatii juridice a Fundatiei.
 6. activul patrimonial initial al fundatiei trebuie sa includa bunuri in natura sau in numerar, a caror valoare totala sa fie de cel putin 100 de ori salariul minim brut pe economie, la data constituirii fundatiei, cu exceptia cazului fundatiilor al caror scop exclusiv este efectuarea operatiunilor de colectare de fonduri care sa fie puse la dispozitia altor asociatii sau fundatii, in vederea realizarii de programe de catre acestea din urma, caz in care patrimoniul initial poate avea o valoare totala de cel putin 20 de ori salariul minim brut pe economie.
Deosebiri intre asociatie si fundatie.
 
Fundatiile se deosebesc de asociatii din punct de vedere al obiectivelor urmarite. Asociatiile se pot constitui in vederea realizarii unor activitati de interes general sau comunitar, dar si al unor activitati desfasurate in interes personal, nepatrimonial al membrilor lor, insa scopul unei fundatii trebuie sa fie altruist, determinat, licit si sa aiba un anumit caracter de permanenta. Poate fi de interes general sau comun. Fundatiile nu se pot constitui niciodata in interesul, fie el si nepatrimonial al fondatorilor lor.
Important!
Organizatiile nonprofit sunt scutite de la plata impozitului pe profit si pentru veniturile din activitati economice realizate p´┐Żna la nivelul echivalentului in lei a 15.000 euro, intr-un an fiscal, dar nu mai mult de 10% din veniturile totale scutite de la plata impozitului pe profit.