Nu ezitati sa ne contactati pentru orice detalii!

021.323.31.18 - 0758 320 235
0725 329 523 - 0742 199 166

FUZIUNE SI DIVIZARE FIRMA

Fuziunea este operatiunea prin care doua societati se unesc pentru a forma una singura. Aceasta permite consolidarea si cresterea capacitatii concurentiale a intreprinderilor, fiind si un mijloc de reorganizare a unui grup.
Divizarea este operatiunea prin care intreg patrimoniul unei societati este impartit in mai multe fractiuni transmise simultan la mai multe societati deja existente sau noi. Divizarea se realizeaza in general in profitul societatii "mama" si are ca efect o concentrare de intreprinderi.
Fuziunea sau divizarea poate fi efectuata chiar daca societatile dizolvate sunt in lichidare, cu conditia ca acestea sa nu fi inceput inca distribuirea intre asociati a activelor ce li s-ar cuveni in urma lichidarii Administratorii societatilor care urmeaza a participa la fuziune sau la divizare vor intocmi un proiect de fuziune  sau de divizare.
 
 1. Proiectul de fuziune sau de divizare va cuprinde:
 2. forma, denumirea si sediul social ale tuturor societatilor implicate in fuziune sau divizare;
 3. fundamentarea si conditiile fuziunii sau ale divizarii;
 4. conditiile alocarii de actiuni la societatea absorbanta sau la societatile beneficiare;
 5. data de la care actiunile sau partile sociale dau detinatorilor dreptul de a participa la beneficii si orice conditii speciale care afecteaza acest drept;
 6. rata de schimb a actiunilor sau partilor sociale si cuantumul eventualelor plati in numerar;
 7. cuantumul primei de fuziune sau de divizare;
 8. drepturile conferite de catre societatea absorbanta sau beneficiara detinatorilor de actiuni care confera drepturi speciale si celor care detin alte valori mobiliare in afara de actiuni sau masurile propuse in privinta acestora;
 9. orice avantaj special acordat expertilor si membrilor organelor administrative sau de control ale societatilor implicate in fuziune sau in divizare;
 10. data la care au fost aprobate situatiile financiare ale societatilor participante, care au fost folosite pentru a se stabili conditiile fuziunii sau ale divizarii;
 11. data de la care tranzactiile societatii absorbite sau divizate sunt considerate din punct de vedere contabil ca apartinand societatii absorbante sau uneia ori alteia dintre societatile beneficiare;

in cazul divizarii:

 1. descrierea si repartizarea exacta a activelor si pasivelor care urmeaza a fi transferate fiecareia dintre societatile beneficiare;
 2. repartizarea catre actionarii sau asociatii societatii divizate de actiuni, respectiv parti sociale, la societatile beneficiare si criteriul pe baza caruia se face repartizarea;
Fuziunea/divizarea produce efecte:
 • in cazul constituirii uneia sau mai multor societati noi, de la data inmatricularii in registrul comertului a noii societati sau a ultimei dintre ele;
 • in alte cazuri, de la data inregistrarii hotararii ultimei adunari generale care a aprobat operatiunea, cu exceptia cazului in care, prin acordul partilor, se stipuleaza ca operatiunea va avea efect la o alta data, care nu poate fi insa ulterioara incheierii exercitiului financiar curent al societatii absorbante sau societatilor beneficiare, nici anterioara incheierii ultimului exercitiu financiar incheiat al societatii sau societatilor ce isi transfera patrimonial.
Fuziunea sau divizarea are urmatoarele consecinte:
 • transferul, atat in raporturile dintre societatea absorbita sau divizata si societatea absorbanta/societatile beneficiare, cat si in raporturile cu tertii, catre societatea absorbanta sau fiecare dintre societatile beneficiare al tuturor activelor si pasivelor societatii absorbite/divizate; acest transfer va fi efectuat in conformitate cu regulile de repartizare stabilite in proiectul de fuziune/divizare;
 • actionarii sau asociatii societatii absorbite sau divizate devin actionari, respectiv asociati ai societatii absorbante, respectiv ai societatilor  beneficiare, in conformitate cu regulile de repartizare stabilite in proiectul de fuziune/divizare;
 • societatea absorbita sau divizata inceteaza sa existe. Nulitatea unei fuziuni sau divizari poate fi declarata numai prin hotarare judecatoreasca.
 
Cererea privind inregistrarea fuziunii/divizarii va fi insotita de:
 • proiectul de fuziune/divizare, semnat de reprezentantii persoanelor juridice implicate, in original;
 • dovada depunerii proiectului de fuziune/divizare la toate ORCT unde sunt inregistrate persoanele juridice implicate;
 • dovada publicarii proiectului de fuziune/divizare vizat de judecatorul-delegat;
 • dovada numirii expertilor in vederea examinarii proiectului de fuziune/divizare, daca este cazul;
 • declaratiile societatilor care isi inceteaza existenta privind modul de stingere a pasivului;
 • hotararile adunarilor generale ale fiecareia dintre persoanele juridice implicate privind aprobarea fuziunii/divizarii, in original;
 • hotararea judecatoreasca irevocabila de respingere a opozitiei, daca este cazul, in copie legalizata;
 • actul constitutiv actualizat al persoanei absorbante/divizate partial/beneficiare a unei parti din patrimoniul persoanei juridice divizate sau actul constitutiv al persoanei/persoanelor juridice rezultate in urma fuziunii/divizarii totale, in original;
 • situatia financiara de fuziune/divizare, in copie certificata de parte;
 • certificatele de inregistrare ale persoanelor juridice care isi inceteaza existenta si anexele la acestea, in original;
 • declaratiile noilor membri ai organelor de conducere si, dupa caz, de control, din care rezulta ca indeplinesc conditiile legale pentru detinerea acestor calitati, in original;
 • dovada autorizatiilor/avizelor eliberate de autoritatile competente ca o conditie prealabila inmatricularii in registrul comertului, cand emiterea unor astfel de autorizatii/avize este prevazuta de lege, in copie certificata de parte;
 • dovada indeplinirii procedurilor privind operatiunile de concentrare economica prevazute de Legea concurentei, daca este cazul;
 • dovezile privind plata taxelor legale si timbrul judiciar, in original.