Nu ezitati sa ne contactati pentru orice detalii!

021.323.31.18 - 0758 320 235
0725 329 523 - 0742 199 166

FACILITATI PENTRU INTREPRINZATORII DEBUTANTI

Prin beneficiarul programului se intelege persoana fizica majora care desfasoara, pentru prima data, activitate economica, denumit in continuare intreprinzator debutant, se in?elege persoana fizica majora, care indeplineste in mod cumulativ urmatoarele conditii:

 • declara pe propria raspundere, in conditiile legii, ca anterior inmatricularii societatii in registrul comertului, ca nu a mai detinut si nu detine calitatea de actionar sau asociat, membru al organelor statutare si nici calitatea de membru in cadrul unei intreprinderi constituite in Spatiul Economic European;
 • infiinteaza pentru prima data osocietate comerciala de forma celei cu raspundere limitata in conditiile Legii nr. 31/1990.
 • completeaza o declaratie pe propria raspundere, sub sanctiunea legii penale, ca indeplineste conditiile prevazute la pct.1, pe care o depune la Oficiul Registrului Comertului odata cu cerera de inmatriculare a societatii.
Microintreprinderea apartinand intreprinzatorului debutant trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
 • este societate comerciala cu raspundere limitata, care functioneaza pe durata nedeterminata, in conditiile prevazute de Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • se incadreaza in categoria microintreprinderilor, in conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare si ale prezentei Ordonante de urgenta nr. 6/2011;
 • este infiintata de un intreprinzator debutant, ca asociat unic, sau de cel mult 5 (cinci) intreprinzatori debutanti asociati. Indeplinirea acestei conditii se constata prin declaratia, pe proprie raspundere, a fiecaruia, data in conditiile art. 2;
 • este administrata de catre asociatul unic sau, in mod conjunct, de mai multi administratori dintre asociati;
 • are in obiectul de activitate cel mult 5 (cinci) grupe de activitati prevazute de clasificarea activitatilor din economia nationala in vigoare (CAEN Rev. 2) si nu poate include in obiectul de activitate urmatoarele activitati:
 • intermedieri financiare si asigurari; tranzactii imobiliare, activitati de jocuri de noroc si pariuri, productie sau comercializare de armament, munitii, explozibili, tutun, alcool, substante aflate sub control national, plante, substante si preparate stupefiante si psihotrope, precum si activitatile excluse de normele europene cu privire la ajutorul de stat.
 • Calitatea de microintreprindere apartinand intreprinzatorului debutant se obtine la data inmatricularii la Oficiul Registrului Comertului in a carui raza teritoriala se afla sediul sau social.
IMPORTANT!
Prin derogare de la art. 36 din Legea 26/1990 privind Registrul Comertului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, denumirea unei microintreprinderi apartinand intreprinzatorului debutant se compune dintr-o denumire proprie insotita de sintagma scrisa in intregime societate cu raspundere limitata debutant sau abrevierea S.R.L.- D.;
In afara obligatiilor stabilite prin actele normative in vigoare, aplicabile oricarui operator economic, microintreprinderea apartinand intreprinzatorului debutant are si urmatoarele obligatii specifice:
 • sa notifice in scris,Oficiul Teritorial pentru I.M.M. si Cooperatie (O.T.I.M.M.C.) in a carui raza de competenta isi are sediul social, in termen de cel mult 30 zile lucratoare de la infiintare, in vederea luarii in evidenta.
 • sa angajeze, cu contract de munca pe durata nedeterminata, cu norma intreaga, si sa mentina in activitate cel putin 2 (doi) salariati de la momentul obtinerii facilitatilor mentionate la art. 5 lit. a) si/sau b) pana la pierderea calitatii de microintreprindere apartinand intreprinzatorului debutant.
 • sa reinvesteasca, anual, cel putin50% din profitul realizat in anul fiscal precedent. Sa depuna la O.T.I.M.M.C. situatiile financiare semestriale si anuale, cu dovada inregistrarii acestora la autoritatile competente, precum si un raport semestrial de progres.
 
Microintreprinderea apartinand intreprinzatorului debutant, beneficiaza de urmatoarele facilitati:
 • acordarea de catre Departamentul pentru Indreprinderi Mici si Mijlocii, Mediul de Afaceri si Turism, prin O.T.I.M.M.C. in a carui raza de competenta isi are sediul social, a unei alocatii financiare nerambursabile reprezentand cel mult 50%, dar nu mai mult de 10.000 euro sau echivalentul in lei, din valoarea proiectului aferent planului de afaceri, pentru care face dovada surselor de cofinantare. Alocatiile financiare nerambursabile se acorda in limita sumelor aprobate cu aceasta destinatie in bugetul Departamentul pentru Indreprinderi Mici si Mijlocii, Mediul de Afaceri si Turism.
 • accesul la garantii acordate de Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii S.A. - I.F.N. (F.N.G.C.I.M.M.), pentru creditele  contractate de beneficiary in vederea realizarii planurilor de afaceri acceptate de O.T.I.M.M.C. cu respectarea conditiilor prevazute in normele si procedurile interne ale institutiilor de credit si ale F.N.G.C.I.M.M., pana la cel mult 80% din valoarea creditului solicitat, in limita sumei de 80.000 de euro sau echivalentul in lei.
 • scutirea de la plata contributiilor de asigurari sociale datorate de angajatori, potrivit legii, pentru veniturile aferentetimpului lucrat de cel mult 4 (patru) salariati, angajati pe durata nedeterminata. Aceasta perioada constituie stagiu de cotizare in sistemul public de pensii, iar pentru stabilirea si calculul drepturilor prevazute de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, ci modificarile si completarile ulterioare, se utilizeaza castigul salarial mediu brut lunar, pentru care asiguratul datoreaza contributia individuala de asigurari sociale. Pentru fiecare salariat, scutirea nu se acorda pentru veniturile salariale lunare care depasesc cuantumul salariului mediu brut pe economie din anul anterior.
 • scutirea de la plata taxelor pentru operatiunile de inmatriculare efectuate la oficiile registrului comertului, cu ocazia constituirii microintreprinderii, precum si de la plata tarifului pentru publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a;
 • consiliere, instruire si sprijin din O.T.I.M.M.C. in a carui raza de competenta isi are sediul social.
Calitatea de microintreprindere apartinand intreprinzatorului debutant se pierde, prin efectul legii:
 • la data de 31 decembrie a anului in care se implinesc  3(trei) ani de la data inregistrarii;
 • la data la care oricare dintre autoritatile competente constata ca societatea nu mai indeplineste una din conditiile prevazute la art. 3 alin. (1);
 • la data la care activitatea microintreprinderii apartinand intreprinzatorului debutant a fost a incetat voluntar sau cand a fost declansata procedura de insolventa;
 • la implinirea a 45 de zile lucratoare de la data scadentei unei obligatii fiscale neindeplinite.
 • la data depunerii situatiei financiare semestriale sau anuale, daca cifra de afaceri pe anul in curs a atins echivalentul in lei al sumei de 500.000 euro. La atingerea acestui prag, societatea comerciala are obligatia de a notifica in scris, cel mai tarziu pana la sfarsitul lunii urmatoare, oficiul registrului comertului in a carui raza teritoriala se afla sediul sau social.
 • in termen de cel mult 45 de zile lucratoare de la pierderea calitatii de microindreprindere apartinand intreprinzatorului debutant, societatea comerciala respectiva are obligatia sa procedeze la schimbarea denumirii potrivit prevederilor art. 36 din Legea nr. 26/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
In situatia cesionarii partilor sociale dintr-o microintreprindere apartinand intreprinzatorului debutant, acordarea facilitatilor:
 • continua in aceleasi conditii, daca cesionarul declara pe propria raspundere, in conditiile legii, ca indeplineste conditia prevazuta la art. 2 lit. a). Declaratia se depune in termen de cel mult 15 zile lucratoare de la data cesiunii la A.I.P.P.I.M.M.;
 • inceteaza de la data cesiunii, daca la inregistrarea mentiunii referitoare la cesiune in registrul comertului se constata ca cesionarul nu indeplineste conditia prevazuta la art. 2 lit. a). Acordarea facilitatilor inceteaza si in cazul nerespectarii termenului prevazut la lit. a), de la data expirarii acestui termen. Facilitatile acordate se considera necuvenite si se recupereaza.
Echipa de avocati specializati in drept comercial din cadrul einfiintarifirme.ro, sprijina tineri intreprinzatori sa isi constituie forma S.R.L. - Debutant.
 
Serviciul cuprinde:
 • verificare si rezervare denumire comerciala;
 • redactare acte constitutive;
 • varsarea capitalului social la o institutie bancara;
 • inregistrarea dosarului la O.R.C.;
 • obtinerea certificatului de inmatriculare;
 • transmiterea documentelor de inmatriculare eliberare de Oficiul Registrului Comertului catre O.T.I.M.M.C.
 
AVANTAJE STUDENTI
 
Daca esti student si doresti sa-ti deschizi o afacere, atunci trebuie sa stii ca beneficiezi de diverse facilitati fiscale pentru ati infiinta o afacere proprie.
Conditiile in care se ofera facilitati o singura data (la inmatriculare) pentru infiintare firma studenti sunt urmatoarele:
 • studentul urmeaza cursurile unei forme de invatamant superior de lunga sau de scurta durata la o institutie de invatamant superior acreditata;
 • este cel putin in anul II de studiu si a promovat toate obligatiile prevazute de senatul universitatii.
 • nu a depasit varsta de 30 de ani.

Dovada faptului ca studentul indeplineste in mod cumulativ toate conditiile stipulate in lege se face cu o adeverinta eliberata de secretariatul facultatii ale carei cursuri le urmeaza.

Din continutul adeverintei va rezulta in mod cert urmatoarele:
 • studentul este integralist si are taxa scolara achitata la zi
 • anul de studii (cel putin anul II de studiu)
 • a promovat toate obligatiile prevazute de senatul universitatii.
 • intruneste toate conditiile prevazute de art. 2 alin. 1 din HG 166/2003.
 
Avantajele studentilor la infiintare firma.
Potrivit  HG nr. 166/2003, studentii care doresc sa infiinteze  o afacere proprie  beneficiaza de scutiri de la plata taxelor si tarifelor pentru:
 • operatiunile de inmatriculare efectuate de Oficiul National al Registrului Comertului ;
 • operatiunile efectuate de Biroul unic din cadrul oficiilor Registrului Comertului
 • autorizarea functionarii comerciantilor.
 • obtinerea de la administratia publica locala a autorizatiei de desfasurare a unor activitati economice in mod independent.
 • publicarea, in extras, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, a incheierii de inmatriculare pronuntate de judecatorul-delegat la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunal.
De asemenea sunt scutiti si de plata taxelor de timbru pentru activitatea notariala, aferente actelor in cazul carora este prevazuta obligativitatea incheierii acestora in forma autentica:
 • cand printre bunurile subscrise ca aport in natura la capitalul social se afla un teren;
 • cand forma juridica a societatii comerciale implica raspunderea nelimitata a asociatiilor  sau a unora dintre ei pentru obligatiile sociale;
 • cand societatea comerciala se constituie prin subscriptie publica.
Important!
Daca in termen de 3 ani de la inmatricularea societatii intervine cesionarea partiala sau totala a partilor sociale sau actiunilor, societatea este obligata sa restituie integral sumele pentru care s-a acordat scutirea de plata.